Förändringar kring insamlingen av matavfall och förpackningsavfall

Här beskrivs några större förändringar som påverkar flerbostadshus, bostadsrättsföreningar och samfälligheter med gemensam avfallsinsamling.

Detta händer:

- 1 januari 2024: Alla måste sortera ut matavfall för separat fastighetsnära insamling – nya kärl behövs.
- 1 januari 2024: Kommunerna övertar ansvaret för insamling av förpackningar från producenterna – de som har avtal kring förpackningsinsamling måste se över dem.
- 1 januari 2027: Alla ska kunna lämna sina förpackningar till separat fastighetsnära insamling – nya kärl behövs.

Förändringarna gäller sex avfallsslag: förpackningar av papper/kartong, plast, metall, färgat glas och ofärgat glas samt matavfall.

  

Målet bakom dessa förändringar är att öka materialåtervinningen.

Det sker bland annat genom ett tydligare ansvar och närmare insamling. På sikt skapas nämligen en sammanhållen avfallshantering, där mat- och restavfall samt förpackningar samlas in fastighetsnära – gärna också returpapper. Det innebär en huvudman (kommunen) istället för två (kommunen och producenterna), då blir det lättare för fastighetsägare att veta vart de ska vända sig med frågor.

Den fastighetsnära insamlingen av förpackningar innebär också ökad service till medborgarna. Erfarenheten visar att det medför att mer lämnas till materialåtervinning i stället för att hamna i restavfallet.

Genom separat insamling av matavfall kan vi producera biogas och biogödsel av det – ett kretslopp möjliggörs.

De nya kraven innebär att sex nya avfallsslag ska kunna lämnas för återvinning på eller nära fastigheten – för matavfall senast 2024, för förpackningar senast 2027. Helst ska dessa avfall kunna lämnas på samma plats som restavfallet, eftersom det ger bäst förutsättningar för god sortering.

Det är upp till fastighetsinnehavaren hur den förändrade avfallsinsamlingen ska lösas – genom ett gemensamt utrymme i fastigheten, kärl på gården, miljöhus, underjordsbehållare, sopsug etcetera. Kommunen kan dock föreskriva hur utrymmen, behållare och andra anordningar som används för avfall ska utformas och skötas – diskutera bästa lösningen med din kommun.

Kommunen tillhandahåller kärl till soprummet för såväl matavfall som de olika förpackningsavfallen.

Övriga kostnader i samband med förändringen står fastighetsägaren för.

Eftersom producenterna kommer att ersätta kommunerna för insamlingen av förpackningar kommer denna kostnad inte att belasta fastighetsägaren, om de utnyttjar normal basservice. Under en inkörningsperiod kan dock variationer förekomma. De som redan idag betalar för att få förpackningar hämtade kommer alltså att slippa denna kostnad framöver. Ju bättre de boende sorterar desto lägre blir dessutom kostnaderna för restavfallet.

 

Matavfall

Alla omfattas av kravet på separat insamling av matavfall. Senast den 1 januari 2024 ska separat insamling av matavfall som regel finnas på plats, men kommunen kan besluta att införa det tidigare. Kommunen tillhandahåller särskilda påsar för matavfallet, ibland också ställ för påsen, att dela ut till de boende.

Även flytande matfett, som frityrfett och annan matolja, ska från 1 januari 2024 sorteras ut och samlas in. Det är inte krav på fastighetsnära insamling. Mindre mängder kan samlas in tillsammans med annat matavfall, till exempel från avtorkning av stekpanna. Större mängder behöver samlas in separat och kan läggas i en återförslutningsbar behållare av hårt material och kan lämnas på kommunens återvinningscentral. Utsorterat matfett får inte läggas i restavfallet.

 

Förpackningar

Alla hushåll omfattas av kravet på separat insamling av förpackningar. Senast den 1 januari 2027 ska fastighetsnära insamling av förpackningar finnas på plats, men kommunen kan besluta att införa det tidigare.

Om fastighetsägaren på eget initiativ redan har ordnat fastighetsnära insamling för förpackningar tar kommunen över ansvaret från och med 1 januari 2024. Befintliga avtal kan behöva sägas upp eller omförhandlas. Fastighetsägare – inklusive bostadsrättsföreningar – och samfälligheter får inte anlita någon annan entreprenör än den/dem som kommunen har upphandlat. Om kommunen avser att upprätta ett så kallat auktorisationssystem eller göra upphandling som tjänstekoncession kan fastighetsägare troligtvis fortsätta använda samma entreprenör under förutsättning att de är godkända. Avtalen kan dock behöva omförhandlas. Hör med din kommun vad som gäller.

Skrymmande förpackningar kan hänvisas till återvinningsstationer eller till återvinningscentraler. Till återvinningscentralen hänvisas också förpackningar i exempelvis porslin, trä och textil. Ibland finns särskild insamling för vissa förpackningsslag, som frigolit och wellpapp – kolla vad som gäller i din kommun.

 

Om fastighetsnära insamling inte är möjlig

Om det inte är möjligt att ordna insamling vid fastigheten, till exempel beroende på fastighetens utformning eller trafiksituation, kan mat- och restavfall samt förpackningar lämnas på en plats som ligger i nära anslutning till fastigheten. En sådan insamling ska ordnas i överenskommelse med kommunen. Om fastighetsägaren och kommunen inte kan komma överens, kan kommunen anvisa en ny hämtplats.

 

Detta behöver fastighetsägaren göra

 • Se till att det finns utrymme för att samla in matavfall i eller i nära anslutning till fastigheten senast den 1 januari 2024 eller då kommunen väljer att införa det.
 • Se till att de boende har tillgång till de särskilda påsarna för matavfall och eventuellt ställ för påsen. De kan beställas kostnadsfritt via kommunen.
 • Se till att det finns utrymme för att samla in fem olika förpackningsslag senast den 1 januari 2027, eller då kommunen väljer att införa det. Kontakta gärna kommunen redan nu för att höra hur planen för utbyggnad av fastighetsnära insamling ser ut.
 • Om det finns svårigheter att ordna fastighetsnära insamling för alla avfallsslag, kontakta kommunen för att diskutera hur insamlingen kan lösas.
 • Om separat insamling av förpackningar redan finns behöver ni kontakta kommunen för dialog om hur kommunen ser på den framtida insamlingen. Befintliga avtal med nuvarande insamlingsentreprenör kan behöva sägas upp eller omförhandlas. Själva insamlingen kommer i de allra flesta fall kunna fortsätta, men kommunen har ingen skyldighet att ordna fastighetsnära insamling av förpackningar före 1 januari 2027.
 • Informera de boende om de förändringar som berör er. Se vidare under avsnittet: Kommunicera förändringarna till de boende.

Reglerna skiljer sig åt mellan så kallade samlokaliserade verksamheter och andra verksamheter.

 

Samlokaliserade verksamheter

En samlokaliserad verksamhet är en verksamhet som använder samma behållare som hushåll för hantering av avfall på eller i anslutning till en fastighet. Det kan till exempel vara en frisör eller restaurang som bedriver verksamhet i samma fastighet som hushåll i flerbostadshus och som delar avfallsbehållare med hushållen i huset.

Sådana samlokaliserade verksamheter måste själva anmäla till kommunen om de vill fortsätta lämna sitt avfall i samma kärl som de boende eller om de vill köpa tjänsten från en annan entreprenör. Om verksamheten väljer det senare krävs godkännande från fastighetsägaren att ställa upp egna avfallskärl eller motsvarande insamlingslösning. Informera gärna dessa verksamheter om hur anmälan ska ske enligt de kommunala avfallsföreskrifterna.

 

Övriga verksamheter

Verksamheter som inte använder samma behållare som hushåll för hantering av avfall måste själva beställa hämtning av sitt förpackningsavfall om de önskar få det hämtat vid fastighet. Alla verksamheter ska kunna lämna förpackningsavfall kostnadsfritt vid mottagningsplatser som producenterna har en skyldighet att tillhandahålla.

Observera att kommunen, liksom tidigare, har ansvar för det mat- och restavfall som uppkommer hos verksamheter om det till art och sammansättning liknar avfall från hushåll. Det gäller till exempel matavfall från restauranger och personalkök samt städsopor från kontor och hotell.

God materialåtervinning börjar med att de boende tar ansvar för att sortera sitt avfall. För att de boende ska kunna sortera sitt avfall på rätt sätt har fastighetsägaren en viktig roll att sprida information. Det finns mycket underlag och många bra verktyg som kan bidra till ett bra resultat.

 

Informationsmaterial

 • Material från Avfall Sverige kommer att läggas upp på sverigesorterar.se under hösten 2023.
 • Många kommuner erbjuder material – kontakta din kommun för att få veta mer.
 • Information finns också på avfallsportalen nu
 • Använd detta i era egna kanaler för att informera om de förändringar som väntar.
 • I samband med årsskiftet 2023/2024 startar en kampanj i många kommuner, för att uppmärksamma allmänheten på de förändringar som kommer.

Se också under avsnittet: Mer att läsa.

 

Det nationella skyltsystemet

Sedan 2020 finns ett nationellt skyltsystem som genom färger, symboler och enhetlig terminologi vägleder i källsorteringen. Använd gärna detta för att skylta upp i soprummen, och dela gärna ut mindre dekaler som de boende kan sätta på sina egna sopkärl under diskbänken. Allt fler sätter samma symboler på sina förpackningar, vilket gör det lätt att göra rätt.

Underlag kan laddas ner gratis från sverigesorterar.se Där finns också goda exempel att inspireras av. Tips: kolla med din kommun om de har färdigtryckta skyltar och dekaler att beställa.