Varför ett gemensamt skyltsystem?

Tidigare har det inte funnits något gemensamt skyltsystem för avfall i Sverige. Olika system och symboler på olika platser gör det svårare att sortera rätt. För Sveriges samtliga kommuner och producenter finns det från och med 1 juli 2020 möjlighet att använda det nya skyltsystemet. 

En projektgrupp, bestående av kommuner och de övriga nordiska avfallsorganisationerna har arbetat fram systemet. En bredare referensgrupp med ytterligare kommuner samt företag, branschorganisationer och företrädare för producenterna, såsom FTI, TMR och El-Kretsen, har också deltagit i arbetet.

Kartläggning

Arbetet inleddes med ett projekt (2019:29) där befintliga skyltsystem runt om i landet kartlades och intresset för ett gemensamt system undersöktes. 

I projektet kartlades hur så kallade skyltkomponenter används i olika befintliga skyltsystem. Exempel på dessa skyltkomponenter är foton, illustrationer eller piktogram, färgkoder, siffror och språk, samt benämningar. Bland de kommunala aktörerna kartlades alla de 85 skyltsystemen som inkom. Materialet kommer även att användas som underlag när ett gemensamt skyltsystem tas fram. De övriga aktörers skyltsystem som kartlades var Dansk Affaldsførening, Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), Återvinningsindustrierna (ÅI), PWS och SanSac, samt ideell second hand.

Kartläggningen visade exempelvis att merparten av skyltsystemen använder foton, illustrationer eller piktogram som en komponent, och att ungefär var tredje kommunal aktörs skyltsystem använder färgkkoder, medan alla utom en av de övriga aktörernas skyltsystem använder färgkoder. De avfallsfraktioner som har identifierats som särskilt omständliga att hitta en bra benämning på är ”den brännbara fraktionen”, ”deponifraktionen” och träfraktionerna.

Avfall Sverige och FTI för tillsammans en dialog med producenter kring användningen av symboler för producentansvarsmaterialet, för att märka produkter och förpackningar med de nya symbolerna på olika avfallsfraktioner. Dansk Affaldsførenings piktogram används redan idag på flera produkter i Danmark.

Det danska systemet

Dansk Affaldsførening är en intresseorganisation som består av danska kommuner, med ungefär motsvarande organisation som Avfall Sverige. Under 2017 lanserade Dansk Affaldsførening ett gemensamt frivilligt så kallat piktogramsystem.

Systemet består av 89 piktogram med tillhörande benämningar för olika typer av avfall, samt färgkoder för olika kategorier av avfallsfraktioner.  

Skyltsystemet används idag av bland annat kommuner och offentliga institutioner, samt för såväl fastighetsnära insamling (FNI) som på ÅVC och de flesta  av Danmarks 98 kommuner börjat använda piktogramsystemet i sina avfallsinsamlingssystem. 

Här kan du läsa mer om det danska systemet