Workshop med medarbetare i Skellefteå

I början av oktober gick startskottet för Skellefteås införande av symbolsystemet med en workshop för personalen på deras återvinningscentraler. 

All personal deltog i workshopen och diskuterade ikonerna samt vad de omfattar och på vilken container just den ska sitta på. 

-    Inför all kommunikation till våra invånare är målet att kommunikationen först ska ske internt innan vi går externt. När vi nu får tillgång till ett nytt, nationellt system vill vi, innan vi skyltar om, först kommunicera och diskutera systemet med våra medarbetare på ÅVC och på så sätt också skapa samsyn hos våra medarbetare, säger Katarina Bergsten, vatten- och avfallsrådgivare på Skellefteå kommun.

Tanken med att involvera ÅVC-medarbetarna från början var dels att skapa en samsyn kring vilka symboler och benämningar som ska användas, dels för att personalen ska känna sig trygga vid eventuella frågor från besökare.

Workshopen inleddes med en presentation av systemet av Katarina där hon berättade mer om systemet, om hur det tagits fram och varför de vill byta namn på vissa fraktioner. 

-    Alla var väldigt positiva och tyckte att symbolerna var lättförståeliga och snygga, berättar Katarina.

Efter presentationen började själva workshopen. Där blev personalen indelade i grupper och varje grupp fick en planskiss över en stor och en liten återvinningscentral samt alla ikoner som finns i systemet. Sedan fick varje grupp placera ut respektive ikon på en container. 

-    Vi hade planskisser sedan innan och det var väldigt bra att ha dessa för att hänga upp det på något och göra det verkligt. De ikoner vi inte sorterar lades för sig, det ledde senare till en diskussion om hur vi hanterar när besökare kommer med något vi inte tar emot till våra återvinningscentraler. Vi fick också en bra diskussion om ikoner som vi ansåg fattas i symbolsystemet, berättar Katarina.  

Nu fortsätter Skellefteå sitt arbete för att skylta om. Steg två i arbetet är att ta fram förslag på vilka skyltar som ska användas och dessa ska sedan diskuteras vidare. Därefter ska två till tre återvinningscentraler skyltas om. 

-    Vi kommer att börja med att skylta om de återvinningscentraler där vi har ÅVC-kort. Dels är det en ekonomisk fråga där vi inte kan skylta om alla våra åtta åvc:er, dels ger det oss också en möjlighet att finjustera systemet efter hand som vi fortsätter implementera systemet i kommunen, avslutar Katarina.
 

Här kan ni ta del av Katarinas instruktioner för en workshop kring skyltsystemet