Frågor och svar

Här samlar vi de vanligaste frågorna och svaren som fastighetsägare av flerbostadshus har kring insamling av matavfall och förpackningar.

Varje kommun bestämmer själv när separat insamling av matavfall och fastighetsnära insamling av förpackningar ska ske. Enstaka kommuner kan också begära dispens från kraven, och då kan förändringen komma senare.

Definitionen på fastighetsnära insamling är: ”insamling från en fastighet där ett hushåll har avfall eller, om sådan insamling inte är möjlig med hänsyn till fastighetens utformning och belägenhet, trafiksäkerhet eller andra omständigheter, insamling från en plats i nära anslutning till en fastighet där ett hushåll har avfall”.

Kontakta din kommun för mer information.

Kommunen kan med stöd av avfallsföreskrifterna ställa krav på hur utrymmen ska vara utformade om en fastighetsägare bestämmer sig för att inrätta eller bygga om ett avfallsutrymme.

Däremot kan inte kommunen ställa krav på att en fastighetsägare ska inrätta avfallsutrymmen i byggnad. Sådana krav kan endast ställas med stöd av plan- och bygglagstiftningen och Boverkets byggregler.

Kommunen har möjlighet att ta ut en avgift om avfallet inte är rätt sorterat. Fastighetsägaren kan också med stöd av hyreslagstiftningen, driva ekonomiska krav på ersättning för merkostnader och merarbete på grund av hyresgästs felaktiga källsortering. Det gäller då att man kan peka ut det hushåll som är skyldig till felsorteringen.

Förpackningsinsamlingen ska som utgångspunkt bekostas av producenterna utifrån en basservice. Inledningsvis kommer många fastighetsägare dock kunna fortsätta samarbetet med befintlig insamlingsentreprenör. Det ger många fördelar, men bäst ekonomi blir det troligen om en samordning mellan alla bostadshus kan ske, och det kommer sannolikt att dröja några år.

Om det inte är möjligt att ordna insamling vid fastigheten, till exempel beroende på fastighetens utformning eller trafiksituation, kan mat- och restavfall samt förpackningar lämnas på en plats som ligger i nära anslutning till fastigheten.

En sådan insamling ska ordnas i överenskommelse med kommunen. Om fastighetsägaren och kommunen inte kan komma överens, kan kommunen anvisa en ny hämtplats.

Vad som utgör rimligt avstånd bedöms i varje enskilt fall.