Nordisk förening ska boosta återvinningen

Ett enhetligt bildspråk för sortering av avfall är på god väg att etableras i Norden. Samma symboler ska finnas på förpackningar såväl som i soprum, på återvinningsstationer och återvinningscentraler. Det gör det lätt att sortera rätt, vilket gör miljön till vinnare. För att driva samarbetet vidare har de kommunala avfallsorganisationerna i Danmark, Island, Finland och Sverige nu registrerat en gemensam förening: EUpicto.

Syftet med projektet har varit att öka återvinningen, vilket bidrar till en cirkulär ekonomi och till att nå flera av de globala hållbarhetsmålen. 

– Norden går före och visar på fördelarna med ett enhetligt system. Genom den nya föreningen, EUpicto, befäster vi samarbetet och möjliggör för fler att använda de nya symbolerna, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige. 
Flera länder och multinationella företag har visat intresse för det pedagogiska skyltsystemet där färger, symboler och fraktionsnamn vägleder i källsorteringen. Inom EU diskuteras nu ett gemensamt sorteringssystem, och den nordiska lösningen finns med som en tänkbar lösning.

– Det vore fantastiskt om det nordiska systemet kan spridas till hela EU. Det skulle underlätta inte minst för producenter som säljer sina produkter i många länder, säger Henrik Friis, vd för Dansk Affaldsförening.

Projektet har stöttats av Nordiska Ministerrådet.

– Projektet är ett bra exempel på samarbete på nordisk nivå, liksom hur kommuner, näringsliv och allmänhet kan samarbeta för att öka återvinningen. Det bidrar till enklare och bättre sortering. Det kommer i sin tur att öka återvinningen och bidra till en mer cirkulär ekonomi. Det finns all anledning för alla parter att vara stolta över det vi har åstadkommit, säger Inger Johanne Wiese, senior rådgivare vid Nordiska ministerrådet.

Den stora vinnaren är förstås miljön, då mindre mängder jungfruligt material används i produktionen.

– Nu planerar vi att introducera skyltsystemet också i Finland. Utvecklingen och samarbetet med näringslivet och andra parter har varit bra och viktigt. Skyltsystemet kommer att underlätta för de boende att sortera sina sopor, säger Riku Eksymä, vd för finska KIVO. 

– På Island har det tagits emot väldigt väl av både kommuner och producenter, säger Eygerdur Margretardottir på Samband. Vi ser fram emot det fortsatta arbetet på både Island och på nordisk och europeisk nivå.

Genom att bilda en förening, EUpicto, ges samarbetet en juridisk plattform för utveckling och spridning av piktogramsystemet. Grundare av EUpicto är Dansk Affaldsforening, Samband, KIVO och Avfall Sverige. Förhoppningen finns även om att Norge och de Baltiska staterna framöver ska ansluta sig till samarbetet. Det formaliserade samarbetet innebär tydliga regler för framtida användning, utveckling och ägande av det gemensamma piktogramsystemet för alla parter – kommuner, producenter och andra företag, organisationer etc. 

Bakgrund
Skyltsystemet utvecklades först i Danmark 2016 av Dansk Avfallsförening och det danska kommunförbundet KL, tillsammans med innovationsbyrån Futu. Under 2020 införde Island, Norge och Sverige systemet. Finland planerar att lansera systemet 2022.

Det är frivilligt att införa systemet, varje kommun eller producent gör det när det passar och använder de symboler de behöver. Det är kostnadsfritt att använda systemet, men användaren förbinder sig att följa de villkor som finns uppställda för symbolernas användning.

Ökad sortering och därmed materialåtervinning är något alla kan bidra till, kommuner och producenter såväl som konsumenter och det kan bidra till att nå flera av de globala hållbarhetsmålen kring t ex ett mer hållbart samhälle och ansvarsfull produktion och konsumtion. 

Med medel från Nordiska ministerrådet genomfördes ett projekt under 2020–2021, i syfte att stötta implementeringen i de nordiska länderna och också att etablera en juridisk plattform för det vidare arbetet med systemet. 

Läs mer i rapporten Common waste sorting symbols in Nordic countries och på webben https://www.avfallsverige.se/gemensamtskyltsystem/ och www.eupicto.com  

24 Jan 2022